Regulamin

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem aluna.eu prowadzony jest przez spółkę pod firmą ALUNA® International Trade and Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Bytkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000495553, NIP: 781-189-24-21, REGON: 302639406.

 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod numerem telefonu: 61 656 66 06 oraz 61 656 66 07, przy pomocy poczty elektronicznej
  pod adresem e-mail: aluna@aluna.eu , oraz pod adresem korespondencyjnym: ul. Obornicka 11/13, 62-090 Bytkowo.

SŁOWNICZEK

 1. Sprzedawca: spółka pod firmą ALUNA® International Trade and Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Bytkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000495553, NIP: 781-189-24-21, REGON: 302639406.

 2. Sklep internetowy: sklep internetowy, prowadzony przez spółkę pod firmą ALUNA® International Trade and Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Obornicka 11/13, 62-090 Bytkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000495553, NIP: 781-189-24-21, REGON: 302639406, dostępny pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu.

 3. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupujący: konsument lub przedsiębiorca osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.aluna.eu/category/zadaszenia-basenowe-akcesoria , w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 5. Koszyk: funkcjonalność sklepu internetowego pozwalająca Kupującemu na zarządzanie zamówieniem, tj. dodanie lub usunięcie z listy zamawianych produktów, wybór sposobu dostawy, metody płatności, wskazanie danych adresowych oraz danych do faktury.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.). Sklep udostępnia Regulamin nieodpłatnie oraz zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy, jak również jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. Regulamin można pobrać 
  w formie pliku PDF.

 2. Składanie zamówień w sklepie możliwe jest, jeśli urządzenia używane przez Kupującego spełniają następujące wymagania techniczne:
  1. System operacyjny: Windows, Mac, Linux,
  2. Procesor: 1GHz lub kompatybilny,
  3. Dysk twardy: powyżej 2GB,
  4. Karta graficzna: SVGA,
  5. Sterowanie: klawiatura, myszka, wskaźnik lub inne,
  6. Łącze: internetowe 56,6kbps,
  7. Przeglądarka internetowa: Opera, Chrome, IE, Safari lub kompatybilne.

 3. Przeglądanie strony internetowej www.aluna.eu nie wymaga rejestracji. Natomiast w celu złożenia zamówienia niezbędne
  jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, umieszczanie treści o charakterze bezprawnym na stronie www.aluna.eu jest zakazane.

 

CENY

 1. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu internetowego oraz opisy towarów stanowią informację handlową, a nie ofertę
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 2. Cena wszystkich towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.

 3. Cena nie zawiera w sobie kosztów dostawy towarów. Sposób dostawy towarów uregulowana została w punkcie VII Regulaminu,
  a wysokość kosztów dostawy wskazana została w zakładce – „koszty dostawy”.

 4. Jakiekolwiek zmiany regulaminu, cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.aluna.eu, informacje o nowych towarach, akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach na stronach sklepu, bądź wprowadzanych w nich zmianach, nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych czy wyprzedaży, jak również na zawarte umowy.

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w sklepie internetowym http://www.aluna.eu/category/zadaszenia-basenowe-akcesoria dokonywane są poprzez stronę internetową sklepu dostępną w domenie aluna.eu i aluna.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien złożyć oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się oraz akceptacji warunków Regulaminu.

 3. Kupujący celem złożenia zamówienia podaje w formularzu zamówienia swoje dane, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres zamieszkania lub adres siedziby w przypadku firmy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Podane dane Kupującego, celem realizacji zamówienia, muszą być prawidłowe.

 4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien złożyć oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola), iż zapoznał
  się z polityką prywatności sklepu oraz iż wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy.

 5. Kupujący składa zamówienie przez dodanie towarów do „Koszyka”, podanie danych Kupującego oraz informacji związanych z dostawą oraz metodą płatności, a następnie przez potwierdzenie przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący składa ofertę kupna towarów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy.

 6. Kupującemu przesłana zostanie wiadomość na podany przez niego adres mailowy z podsumowaniem złożonego zamówienia.

 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Umowa uważana jest za zawartą w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę i potwierdzenia realizacji zamówienia. Wszelkie płatności poczynione przez Kupującego należy uważać za przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 8. Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.aluna.eu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku braku zamówionego towaru lub jego chwilowej niedostępności, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego, Sprzedawca zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli towar będzie niedostępny.

 9. Jeśli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Kupujący może:
  1. anulować całość zamówienia,
  2. anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa,
  3. podzielić zamówienie i wyznaczyć w porozumieniu ze sklepem internetowym nowy termin realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa.

 10.  W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, gdzie liczba towarów jest ograniczona, zamówienia realizowane będą według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, do wyczerpania zapasów, które objęte są tą formą sprzedaży – chyba że regulamin promocji bądź regulamin wyprzedaży przewiduje odmienne warunki.

DANE OSOBOWE

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym http://www.aluna.eu/category/zadaszenia-basenowe-akcesoria wymaga uprzedniego udzielenia przez Kupującego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych zawartych
  w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

 2. Sklep internetowy szanuje prawa Kupujących do prywatności oraz informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia
  do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

 3. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.

PŁATNOŚCI

 1. W sklepie internetowym płatności dokonuje się:
  1. przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – Kupujący sam loguje się do swojego banku internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (chyba że takie koszty przewiduje bank Kupującego),
  2. przy odbiorze towaru - według wyboru Kupującego.

 2. Data dokonania płatności to moment wpływu środków na konto Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową,
  w którą wliczone są do ceny zakupu towarów, koszty transportu oraz koszty innych usług związanych z nabytym przez Kupującego towarem, które zostały wskazane w trakcie składania zamówienia.

DOSTAWA TOWARU

 1. Towary zamówione przez Kupującego są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką kurierską we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

 4. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu http://www.aluna.eu/category/zadaszenia-basenowe-akcesoria  Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym, niemniej jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do nadania przesyłki
  z przedmiotem zamówienia. Czas realizacji zamówienia uwzględnia czas skompletowania wszystkich zamówionych towarów oraz uzależniony jest od dostępności danego towaru.

 5. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, sklep niezwłocznie o tym poinformuje Kupującego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

 6. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście od Sprzedawcy.

 7. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący w całości.

 8. Koszt dostawa towaru  przez kuriera uzależniony jest od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy nabiera charakteru wiążącego w momencie składania zamówienia.

 9. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić odbiór towaru w chwili dostawy. Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie
  i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 10. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
Każdy kurier posiadać będzie wzór formularza reklamacji.

 11. W przypadku złożenia reklamacji koszty transportu reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania towaru bez podawania przyczyny, przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skierować oświadczenie na adres pocztowy oraz adres e-mail wskazany w punkcie I Regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz udostępniany jest Kupującemu będącemu konsumentem wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia.

 3. Do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
   z innymi rzeczami,
  4. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
   w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta prze upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. Konsument, w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zwrotu rzeczy przedsiębiorcy lub przekazania jej osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 6. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć towar który odsyła, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy oraz z tytułu rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 7. Zwracany towar powinien być kompletny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez konsumenta, w tym kosztów dostawy (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie), nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tej samej formy płatności, jakiej użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków.

 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.aluna.eu/category/zadaszenia-basenowe-akcesoria
  są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Jeżeli po wydaniu towaru Kupującemu stwierdzi on, że towar posiada wady, Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta. Okres i warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym przekazywanym Kupującemu wraz z towarem. Sprzedawca umożliwia pośrednictwo
  w postępowaniu gwarancyjnym (dotyczy towarów objętych gwarancją).

 3. Kupujący będący Konsumentem może również złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową)
  i prawne towaru.

 4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności Strony ustalają, iż nie ponosi on odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 5. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą wysyłając e-mail pod adresem: aluna@aluna.eu. Reklamacje można również składać listownie oraz osobiście.

 6. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 8. Jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 2. Regulamin sklepu nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw konsumentów wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy
  o prawach konsumenta.

 3. Indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia, mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego. Konsumentowi przysługuje w takim przypadku prawo odstąpienia od umowy.

 4. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.aluna.eu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 5. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie www.aluna.eu w zmienionej wersji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady korzystania z tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 22.03.2017 roku.

1. Wizyta doradcy

Wizja lokalna, pomiary, dobór rozwiązania.

2. Indywidualny projekt

Indywidualne parametry zamówienia.

3.Transport ALUNA®

Certyfikowany transport.
Dostawa do miejsca instalacji.

4. Certyfikowany montaż

Certyfikowany montaż pracwników ALUNA®, dokładne sprzątanie.